Hoe wordt een verblijf bij Feniks Talent betaald?

In de praktijk wordt een verblijf bij Feniks Talent betaald uit de jeugdwet of de WMO, dus door de lokale overheid. In de meeste gevallen gaat dit via PGB, maar soms ook via een raamovereenkomst tussen Feniks Talent en een gemeente.

Als een leerling is vrijgesteld van de bezoekplicht (onder artikel 11d) zijn scholen verplicht eventuele studiematerialen mee te geven voor zelfstudie en/of zelfstudie pakketten te bekostigen.

Kan mijn kind onderwijs volgen bij Feniks Talent?

Naar de letter der wet mogen wij geen onderwijs geven. Maar wij mogen wel begeleiden bij zelfstudie. Dat gaat meestal met IVIO pakketten of materiaal van andere thuisstudie-organisaties. Wij hebben een leercentrum waar begeleiders uw kind helpen om te studeren op alle niveaus van VMBO, HAVO, VWO tot Open Universiteit.

Ons leercentrum is op alle dagen – dat Feniks Talent op is – open en we helpen uw kind om aan de slag te gaan en blokkades in het leren te overwinnen. Als uw kind langzaam weer meer schoolse vakken oppakt, houden we nauwlettend in de gaten of uw kind al weer klaar is voor regulier onderwijs of bedenken we samen alternatieve onderwijsroutes.

Is een vrijstelling van de leerplicht nodig?

Helaas wel. Anders kan de gemeente niet bekostigen. In de toekomst hopen we dat de politiek toestaat dat leerplichtige hoogbegaafde jongeren bij ons terecht kunnen met onderwijsfinanciering. Op dit moment is er een vrijstelling nodig.

Welke leerplichtvrijstelling is er nodig?

Wanneer uw kind gedeeltelijk of volledig naar Feniks Talent gaat, moeten hierover afspraken gemaakt worden met de onderwijsinstelling. Binnen de huidige Leerplichtwet kan er in de basis een beroep gedaan worden op de vrijstelling van artikel 11d. Dit houdt in dat uw kind vrijgesteld wordt van de bezoekplicht van de onderwijsinstelling, maar wel het recht en de plicht houdt om onderwijs te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door Onderwijs op afstand zoals door het IVIO wordt aangeboden. Het regelen en aanvragen van de vrijstelling is in de basis een interne aangelegenheid van de onderwijsinstelling. De directeur is zelfstandig bevoegd om de vrijstelling conform artikel 11d af te geven. Bij twijfel of op verzoek van de onderwijsinstelling, kan de leerplichtambtenaar betrokken worden om op een juiste manier de vrijstelling vorm te geven. Feniks Talent neemt regelmatig contact op met de onderwijsinstelling om over de voortgang van uw kind te praten en indien van toepassing over hoe het terugstromen naar de oude of andere onderwijsinstelling vorm te geven.

Meer weten? Bekijk de handreiking van Ingrado “Onderwijs, zorg en de leerplichtwet”.

Wat doen we als de school en de gemeente niet willen meewerken aan een plaatsing bij Feniks?

Lokaal zijn de school en de gemeente samen verantwoordelijk voor passend onderwijs en passende zorg, of een combinatie van beide. Wanneer u vindt dat het gebodene niet passend is voor uw kind, kunt u bij hen protest aantekenen. Werkt dit niet, dan kunt u zich melden bij De Onderwijsconsulenten of Stichting Gedragswerk. Beide organisaties beijveren zich om in het belang van het kind passende oplossingen te vinden, wanneer lokale partijen daar samen niet uitkomen.

Vanuit Feniks Talent zorgen we ervoor dat u een passende offerte krijgt met een heldere onderbouwing. Ook zijn we altijd bereid vragen van lokale financiers te beantwoorden of informatie te verschaffen voor een keukentafelgesprek of groot overleg.

Hoe werkt de plaatsingsprocedure bij Feniks Talent?

Feniks Talent bekijkt in een telefonisch intakegesprek de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Onze gedragsdeskundigen kennen de problematiek van hoogbegaafde leerlingen en beoordelen of een jongere in aanmerking komt voor begeleiding door Feniks Talent. Wanneer u zich aanmeldt bij Feniks Talent krijgt u automatisch de benodigde vragenformulieren toegestuurd welke de basis vormen voor het telefonische intakegesprek.

Wanneer uit dit intakegesprek komt dat uw kind baat heeft bij begeleiding door Feniks Talent, maken wij een passende offerte. In deze offerte zetten wij de begeleiding uiteen. Deze offerte kunt u voorleggen aan uw contactpersoon binnen het sociaal team van de gemeente.

Hoe lang duurt een plaatsing?

In verschillende fases wordt toegewerkt om jongeren voor te bereiden op uiteindelijke uitstroom. De eerste 16 dagen van de plaatsing zijn bedoeld als observatieperiode. Hierna volgt een korte evaluatie, waarna er fasegericht verder wordt gewerkt.

Als vaste elementen hanteren wij: stabilisatie, activatie en participatie in de eerste fase en in de tweede fase: socialisatie, oriëntatie (extern) en uitstroom. Gemiddeld duurt fase één tussen de 21 en 42 weken en fase twee duurt eveneens tussen de 21 en 42 weken.

De doelen en subdoelen worden gevat in een plan van aanpak dat periodiek met de jongere wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Na die eerste fase gaan we werken aan de gestelde doelen in de tweede fase. Uiteraard streven we samen met uw kind en u als ouder naar vooruitgang op de gestelde doelen.

In de tweede fase werken we om te zorgen dat een jongere sociaal weerbaar is en duurzaam een plek kan innemen in opleiding of arbeid. Er wordt gewerkt aan socialisatie middels het trainen en eigen maken van sociale, zelfsturings- en copingvaardigheden. Er wordt actief contact gemaakt met de buitenwereld om de uitstroom te faciliteren en te begeleiden. Dit kan zijn terug naar regulier voortgezet onderwijs (VO of VAVO), naar vervolgonderwijs (HBO, WO, particulier onderwijs) of naar werk (vrijwillig, loondienst of ondernemerschap).

De totale plaatsing bij Feniks Talent duurt in de regel 12 tot 24 maanden. In overleg uw kind, u als ouders en de lokale regiepartner (gemeente en onderwijs) bepalen we dat.

Waar komen Feniks Talent-jongeren terecht?

Zonder enige twijfel zouden veel jongeren uit de doelgroep zonder adequate begeleiding vaak in de GGZ, verslavingszorg of uitkering terecht komen.

Wij werken naar een waardevolle toekomst. Onze uitstroom gaat naar VAVO, VO, HBO, WO, particulier beroepsonderwijs en stage of vrijwilligerswerk. Ook zijn er jongeren die een eigen onderneming beginnen na Feniks Talent.
Wij doen er alles aan om iedere jongere te begeleiden naar een zinvolle plek.

Jullie doen zulk goed werk. Waarom mogen scholen dit niet bekostigen?

Het ministerie heeft bepaald dat alleen bekostigde onderwijsinstellingen (aangesloten bij een samenwerkingsverband) geld mogen ontvangen voor onderwijs. Daarnaast mogen particuliere scholen met een B3 status ook onderwijs geven, maar ontvangen zij geen bekostiging.

De staatssecretaris van Onderwijs heeft in een brief op 18 november 2015, gepleit voor de mogelijkheid dat reguliere bekostigde scholen bij gebrek aan lokale mogelijkheden, zorgleerlingen mogen doorverwijzen naar particulier onderwijs. De Tweede Kamer moet een wetsvoorstel daartoe nog bespreken.

Waarom is Feniks Talent geen gewone school?

Hoogbegaafde zorgleerlingen die uitvallen hebben aangepast onderwijs nodig. Binnen de huidige inspectienormen is dat zeer moeilijk te realiseren. Bovendien zou zo’n school alleen leerlingen mogen ontvangen uit de regio waar hij geplaatst is. Vaak zijn er regionaal te weinig leerlingen uit deze doelgroep om een dergelijke school rendabel te maken. Dat is precies de reden waarom samenwerkingsverbanden er nu niet in slagen om passende voorzieningen te creëren. Alleen door regio’s te overschrijden kan dit.

Wij werken graag mee aan bovenregionale initiatieven om dit mogelijk te maken.