Door Feniks Talentbegeleiding en Novilo Talentonderwijs in de praktijk

Doel van het meldpunt
Hulp bieden aan kinderen en jongeren met een bovengemiddeld IQ (>125) die uitvallen of dreigen uit te vallen uit het onderwijs.
Scholen helpen om deze kinderen en jongeren meer en betere ondersteuning te geven.

Wat zijn dropouts?
Steeds meer scholen bieden verrijking en begeleiding voor leerlingen die meergetalenteerd of hoger begaafd zijn. Dat is een goede ontwikkeling! Als deze begeleiding niet toereikend is of ontbreekt, krijgt een deel van deze getalenteerde leerlingen een groot probleem: aansluiting met het onderwijsprogramma en met klasgenoten staan dan onder druk. Slim zijn of getalenteerd zijn is dan een probleem en geen feestje.
Soms is er veel onbegrip bij docenten en medeleerlingen voor slimme leerlingen met problemen. Die problemen die deze leerlingen ervaren zijn bijvoorbeeld eenzaamheid, verveling, veel negatieve feedback, gepest worden, onderpresteren en angst om te falen.
Soms is er ook sprake van een meervoudige problematiek, zoals hoogbegaafdheid in combinatie met dyslexie of AD(H)D.

Als een slimme leerling veel verzuimt of (deels) uitvalt vanwege problemen, noemen we hem/haar een getalenteerde dropout.

Waarom zijn getalenteerde dropouts niet goed in beeld?
Als een getalenteerde leerling uitvalt en de school niet meer goed weet wat te doen, werden leerlingen tot voor kort vaak (deels) vrijgesteld van de leerplicht. Daardoor zijn honderden jongeren verdwenen uit het blikveld van het onderwijs. Ook stromen veel getalenteerde leerlingen door hun gedrag en door demotivatie af naar lagere onderwijstypen (binnen het voortgezet onderwijs) waar ze feitelijk niet thuis horen.
Deze doelgroep is daardoor niet goed zichtbaar voor beleidsmakers en voor het onderwijs. Wij helpen getalenteerde dropouts, ouders en overheden bij het vinden van passende oplossingen.

Wat doen wij met uw informatie?
– Wij bieden oplossingen en informatie op maat aan deze doelgroep,
– We behartigen de belangen van deze doelgroep bij de overheid en het onderwijs,
– We steunen wetenschappelijk onderzoek naar schooluitval onder getalenteerde leerlingen.

Privacy
– Wilt u anoniem melden, wij vinden dat geen probleem,
– Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden,
– Wij gebruiken uw e-mailadres alleen als u expliciet aangeeft dat u informatie wilt blijven ontvangen,
– Postcode invoeren is verplicht zodat we regionale tendensen in kaart kunnen brengen.

Wie zijn de initiatiefnemers?
Feniks Talentbegeleiding vangt jongeren op die uitvallen. Dat doen zij vanuit één landelijk locatie in Utrecht. Ze onderzoeken de mogelijkheden om een landelijk netwerk van voorzieningen voor getalenteerde dropouts op te bouwen. Novilo Talentonderwijs ondersteunt scholen in heel Nederland om aandacht te geven aan talent. Dat doen zij met advies, scholing en best practice-research.
Het welzijn en de ontwikkeling van getalenteerde kinderen en jongeren staan bij beide partnerorganisaties centraal.

Ik ben ouder/voogd en ik wil de situatie van mijn kind melden

(Wilt u meerdere kinderen melden, gebruik dan per kind één formulier)

Ik ben werkzaam op een school en ik herken deze problematiek