Een jongere uit uw gemeente is bezig met de aanvraag van een onderwijs-zorgarrangement waarbij de zorg wordt geboden door Feniks Talent. Feniks Talent is een zorgaanbieder die individuele en groepsbegeleiding biedt aan jongeren die vastlopen in het onderwijs.  Het zijn jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel van 12 tot 22 jaar. Zij hebben verschillende kenmerken van hoogbegaafdheid. Helaas lukt het deze jongeren niet om dit potentieel om te zetten in onderwijsresultaten dan wel een zelfstandig toekomstperspectief.

Onderwijs Zorg Arrangement
Feniks Talent begeleidt jongeren uit heel Nederland op basis van een Onderwijs Zorg Arrangement. Het begeleidingsteam van Feniks Talent bestaat uit orthopedagogen en talentbegeleiders die de jongeren begeleiden naar een toekomstperspectief waarin zij zelfredzaam kunnen zijn. Met iedere jongere wordt een individueel programma samengesteld op basis van het Feniks 6-fasen model. Aan de hand van dit model wordt de voortgang gemonitord. Het dagprogramma van Feniks biedt een gevarieerd aanbod van activiteiten van creatief, sport & spel en techniek. De groepsgrootte per activiteit is gemiddeld vijf jongeren.

Het onderwijsdeel bestaat uit begeleiding bij leren op afstand. Dat kan via materialen van de school van inschrijving of via zelfstudiematerialen (zoals IVIO). Deze materialen worden bekostigd door de school. De begeleiding bij Feniks is te typeren als zorg. Het gaat niet om onderwijs als doel, maar om het creëren van sociaal emotionele en taakgerichte leervoorwaarden. Zodra een jongere weer actief en zelfstandig kan leren, laten we hem/haar gefaseerd terugstromen naar regulier of speciaal onderwijs.

Financiering
De financiering van de begeleiding bij Feniks Talent is een combinatie van financiering door het onderwijs (beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal en onderwijsbegeleiding op afstand). Daarnaast financiering voor de individuele en groepsbegeleiding vanuit psychosociale ondersteuning via de Jeugdzorg (tot 18 jaar) dan wel Wet Maatschappelijke Ondersteuning (18+). Omdat het vaak om één of twee jongere per gemeente per jaar gaat vind de financiering plaats via een Persoons Gebonden Budget.

Kwaliteit van Zorg
Een van de speerpunten van Feniks Talent is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. Het team van professionals bij Feniks talent bestaat uit minimaal HBO+ opgeleid personeel op het terrein van orthopedagogiek en talentbegeleiding. Met jarenlange ervaring en passie om jongeren te begeleiden en coachen waarmee ze een toekomst ontdekken waar ze goed tot hun recht komen en lekker in hun vel zitten.

In het kader van kwaliteitsbewaking voert Feniks Talent regelmatig overleg met een afvaardiging van de jongeren en ouders van de jongeren. Op die manier worden zij betrokken bij de ontwikkeling van beleid.  Daarnaast is Feniks Talent aangesloten bij de klachtencommissie Jeugdhulp Utrecht en hanteren we een kwaliteitsbewakingssysteem (HKZ). Tijdens het begeleidingstraject voert de trajectbegeleider wekelijks overleg met de jongere en elke 6 a 7 weken met de ouders van de jongere.