Bij Feniks werken we fasegewijs aan de ontwikkeling van jongeren. We onderscheiden globaal gezien de volgende fasen:

 • Opbouwen van ritme en dagstructuur
 • zich oriënteren op zinvolle daginvulling en sociale contacten ;
 • actief participeren in activiteiten en werkplaatsen;
 • zich committeren aan activiteiten en eigen doelen;
 • studievaardigheden en planmatig werken ;
 • uitstromen naar opleiding of arbeid.

Op deze stapsgewijze manier begeleiden wij jongeren om de eigen regie over hun leven te (her)vinden en toe te werken naar een zinvolle toekomst.

Uitstroom
Doelstelling van het programma bij Feniks Talent is om de jongere in twee jaar tijd te laten doorstromen naar een zinvolle plek in opleiding of arbeid. Dat kan zijn naar:

 • Voortgezet Onderwijs
 • VAVO
 • MBO
 • HBO/WO
 • particulier onderwijs
 • werkervaringsproject
 • arbeidsplek

Speelt chronische psychische problematiek een rol, dan zorgen we voor een helder ondersteuningsprofiel voor de vervolgplek.

Kwaliteit
Bij Feniks Talent werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze begeleiding en dienstverlening. Onze pedagogen zijn NVO en/of SKJ geregistreerd en al onze begeleiders ontvangen bijscholing en supervisie. Binnen Feniks werken we met een kwaliteitssysteem (HKZ) om de kwaliteit van zorg continu te bewaken en daar waar nodig bij te sturen. Feniks Talent kent een actief medezeggenschapsbeleid: er is een medezeggenschapsraad van jongeren en een van ouders. Feniks Talent is aangesloten bij de Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland.